Avfallshåndtering og miljø

Stor haug med avfall i en betonghall. Foto.

Vi brenner for miljøet!


Returkraft mottar restavfall fra 20 kommuner på Agder og 3 i Telemark, i tillegg til avfall fra næring. Hvert år forbrenner vi ca 130.000 tonn avfall og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20.000 eneboliger. Energien i restavfallet omformes til strøm (95 GWh/år) og fjernvarme (250 GWh/år).


Siden Returkraft kom i drift i 2010 har anlegget forbrent og gjenvunnet energi fra over én million tonn avfall. Les mer om milepælen 1 million tonn forbrent avfall i denne nyhetssaken. Dersom avfallet hadde havnet på deponi (søppelfylling) ville resultatet blitt et CO2-utslipp på 830.000 tonn. Det tilsvarer det årlige utslippet fra mer enn 400.000 personbiler! Dersom fjernvarmen fra Returkraft skulle vært produsert med fyringsolje, ville det gått med 26 millioner liter hvert år.

Røyken fra forbrenningen går gjennom en omfattende renseprosess før den slippes ut gjennom pipa. Returkrafts renseanlegg er høyteknologisk og gjør at vi ligger i verdenstoppen når det gjelder hyggelige utslippstall. Fullstendig oversikt over utslippstall finner du i månedsrapportene på siden Tall og fakta.

Returkraft har en visjon om å være et referanseanlegg i Skandinavia og er altså en bedrift som bokstavelig talt brenner for miljøet! Les gjerne dette blogginlegget hvor vi reflekterer over utslippene våre.


Selv om Returkrafts rolle er viktig for å håndtere avfall på Sørlandet, og ikke minst sørge for å ta giftige stoffer ut av kretsløpet, er vi bevisst på vår plassering i avfallshierarkiet. Som forbrenningsanlegg ønsker vi å utspille rollen vår først når de tre øverste virkemidlene i pyramiden er gjennomført (avfallreduksjon, ombruk og materialgjenvinning). Når man ikke har mulighet til å gjenbruke eller gjenvinne en gjenstand, først da burde den havne i ovnen på Returkraft. Og gjenvinnes til energi.

Avfall som miljøproblem

De økende avfallsmengdene er et av vår tids største miljøproblemer. Økt velstand gir økt forbruk og dermed mer avfall. Vår viktigste utfordring er å redusere avfallsmengdene. Dersom avfallsmengden skal fortsette å øke i samme takt som økonomien generelt vil vi før eller senere "drukne" i vår egen søppel.

Avfallsreduksjon er mål nr. 1 når det gjelder avfallshåndtering. Dette er en uttalt målsetting fra storting og regjering, og skal være styrende for norsk avfallspolitikk (se for eksempel Stortingsmelding nr 45 (2016-2017) og Norges avfallstrategi fra 2013 ). Vi anbefaler også NOU 19:2002 om avfallsforebygging.

Avfallstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det i Norge i 2021 ble generert 2.336 millioner tonn husholdningsavfall. Dette er en reduksjon på 3,4% fra året før, hvor det ble ble generert 2. 418 millioner tonn. Det er hovedsakelig restavfall og papp/papir, farlig avfall og ee-avfall som står for nedgangen, mens glass og plast har svak økning.

I gjennomsnitt kastet altså hver innbygger totalt 431 kg avfall i 2021, og det er langt vei igjen før vi når EUs målsetning om 50% materialgjenvinning i 2020.

Selv om vi ser antydning til reduserte avfallsmengder og økt gjenvinningsgrad, må vi stadig ha fokus på å redusere forbruket vårt og håndtere avfallet i tråd med "avfallshierarkiet".

Avfallshierarkiet

I nasjonale mål for miljøpolitikken i Norge snakkes det om et «avfallshierarki». Virkemidlene og målene i politikken skal prioritere rekkefølgen avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse. Kun når ingen av disse alternativene er mulig er deponi et alternativ.

Omvendt pyramide med prioritert rekkefølge for avfallshåndtering. Illustrasjon.
Den omvendte pyramiden illustrerer hvordan vi skal tenke og prioritere omkring avfallshåndtering.

Avfallsreduksjon betyr mindre forbruk og at forbruket må bli mer miljøvennlig/bærekraftig. Dette betyr igjen at vi forbrukere må være bevisst i de valg vi gjør når vi kjøper varer. Storting, stat og lovverk kan legge en rekke føringer, men i bunn og grunn er det våre valg som enkeltpersoner og forbrukere som betyr mest når det gjelder mengde avfall.

Ombruk vil si å bruke ting om igjen, lengst mulig. Tenk deg om to ganger før du kjøper en ny sofa. Benytt deg av finn.no, loppemarkeder, gjenbruksbutikker og bytteklubber til både å kjøpe nye ting og selge gamle. På den måten får tingene våre lenger levetid og avfallsmengden vil reduseres.

Materialgjenvinning betyr å gjenvinne avfallet slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. Avfallet vi kaster er viktige råvarer i produksjon av nye produkter, og ved å kildesortere avfallet vårt sørger vi for at ressursene går i omløp. Dermed reduseres behovet for å hente ut nye naturressurser. I tillegg er det slik at råstoff som er basert på avfall har lavere bruk av energi enn nyutvunnede råstoffer.

Nyttige hjelpemidler for materialgjenvinning:Energiutnyttelse er det som skjer på Returkraft. Avfall som ikke lar seg materialgjenvinne kan gå til forbrenning, og varmen fra bålet kan utnyttes til å skape strøm og fjernvarme. Det er ingen hemmelighet at Returkraft har utslipp som påvirker miljøet. Dersom utslippet inneholder spor av tungmetaller, svovel og klor, er det fordi ting som inneholder disse stoffene feilaktig er kastet i restavfallet (f.eks elektriske apparater, gipsplater eller PVC-plast). Det beste du kan gjøre for å bidra til å holde utslippene nede er å sortere avfallet så samvittighetsfullt som mulig.

Deponering betyr å legge avfallet på en fylling. Dette er den løsningen hvor ressursene i avfallet utnyttes dårligst. Det er også den løsningen som skaper de største miljøproblemene, og derfor ble dette forbudt i Norge og EU fra 1. juli 2009.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Returkraft har noen særskilte fokusområder fra bærekraftsmålene som vi jobber spesifikt mot.

Fire bærekraftsmål. Illustrasjon.
Returkraft jobber spesifikt med bærekraftsmål nr. 1, 7, 11 og 17.

Mål 1 (Utrydde fattigdom): Gjennom et tett samarbeid med Strømmestiftelsen jobber vi for at verden kan utryddes for fattigdom. Vi har tidligere støttet prosjekter i regi av Strømmestiftelsen i både Bangladesh, Nepal og Mali. På Strømmestiftelsen.no kan du for eksempel lese mer om Grønne jobber i Mali, et av prosjektene vi har har bidratt på. I dag samarbeider vi om et prosjekt i Uganda med fokus på yrkesopplæring, god avfallshåndtering og gjenvinning.

Mål 7 (Ren energi til alle): I løpet av de første 10 årene i drift har vi forbrent og gjenvunnet energi fra over én million tonn avfall. Dersom dette avfallet hadde havnet på deponi ville resultatet blitt et CO2-utslipp på 830 000 tonn. Det tilsvare det årlige utslippet fra mer enn 400 000 personbiler. Ved å brenne avfall og rense røyken på en forsvarlig måte, produserer Returkraft ren energi i form av strøm og fjernvarme. Årlig produserer vi 95 GWh elektrisk kraft, noe som tilsvarer renere energiproduksjon til omtrent 5000 husholdningers forbruk.

Mål 11 (Bærekraftige byer og lokalsamfunn): Returkrafts fjernvarmeproduksjon tilsvarer 250 GWh per år og forsyner Kristiansand med varmt vann til både oppvarming og springvann gjennom Agder Energi Varme. Dersom fjernvarmen fra Returkraft skulle vært produsert med fyringsolje, ville det gått med 26 millioner liter per år.

Mål 17 (Samarbeid for å nå målene): En av Returkrafts verdier er å være åpen (i tillegg til ren, nyskapende og engasjert). Vi har som mål å være et referanseanlegg i Europa, og deler åpent informasjon om både drift, vedlikeholdsstrategier og regnskapstall. I tillegg har vi et bredt spekter av samarbeidspartnere som strekker seg fra kunder, leverandører, organisasjoner, akademia og skoler.