Snarveier:
Om Returkraft

Personvernerklæring Returkraft AS

Returkraft AS fokuserer på å ivareta kunders, besøkendes og samarbeidspartneres personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften inkludert GDPR. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kontaktperson på vegne av kunde, samarbeidspartner eller besøkende.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn for å følge opp kundeforhold eller koordinere besøksaktiviteter.

Behandlingsansvarlig

Returkraft AS v/administrerende direktør Lars Erik Harv er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med all aktivitet hvor lagring av personopplysninger er nødvendig.

Vår bruk av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger


Returkraft AS behandler de personopplysningene du frivillig oppgir ved inngåelse av kundeforhold eller planlegging av besøk, for eksempel opplysninger om navn, adresse (firmaadresse), e-postadresse, mobilnummer og telefonnummer.
For bedriftskunder samler vi i tillegg inn informasjon om kundeforholdet og hva slags avfall som leveres eller tjenester som ytes.


Hva personopplysningene brukes til


Vi bruker personopplysningene til å følge opp våre løpende kundeforhold og samarbeidsavtaler og for å kunne følge opp kundeforholdet, gjennomføre leveransen med tilhørende fakturering eller betaling.

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med koordinering av besøk brukes kun til å tilrettelegge og gjennomføre besøket så enkelt og smidig som mulig.


Særlig om bruk av informasjonskapsler


På enkelte deler av www.returkraft.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder i hovedsak på besøksportalen og brukes kun for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies til å samle inn personopplysninger. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies.


Adgangskontrollsystem


I forbindelse med sikkerhetskurs for alle kunder eller leverandører som får eget adgangskort og som kan bevege seg fritt i anlegget samles følgende personopplysninger inn (oppgis frivillig på skjema): Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer samt tilsvarende for nærmeste pårørende. Dette samles inn som følge av lovkrav og lagres i et lukket system og benyttes kun i tilfelle evakueringer eller ulykker.


Sammenstilling av personopplysninger


Returkraft AS sammenstiller eller behandler ikke innsamlede data med data fra andre kilder. De innsamlede data deles ikke med noen tredjeparter utover lovpålagt deling med offentlige myndigheter der dette er pålagt ved lov eller forskrift, f.eks. skatteetaten, NAV osv.


Oppbevaring og lagring av personopplysninger


Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge Returkraft AS har et saklig berettiget behov for dette, og i henhold til gjeldende lovgivning. Når Returkraft AS ikke lenger har et berettiget behov for lagring av personopplysningene vil personopplysningene bli slettet.


Utlevering av personopplysninger – Taushetsplikt


Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til noen utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  • Med samtykke fra den opplysningen gjelder,
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet,
    eller
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger et berettiget behov.


Dine rettigheter


Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Returkraft AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.


Revisjon av denne personvernerklæringen


Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  • Behandlingen av personopplysninger endres, eller
  • Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.


Henvendelser


Du kan ta kontakt med Returkraft AS v/administrasjonssjef Marit Løvland på e-post ml@returkraft.no dersom du vil ha mer informasjon om Returkraft AS sin behandling av personopplysninger.