Eiendomsskatt til besvær
Skrevet av
OTD
Publisert:
8/9/2012
Bystyret i Kristiansand har innvilget Returkraft AS fritak for eiendomsskatt.

Basert på den foreliggende skattetaksten innebærer det en besparelse for selskapet på 2,4 millioner kroner pr år. Dette var penger vi måtte hentet inn fra husholdningene på Agder, som er de som i siste omgang finansierer driften vår. 

Fritaket er riktig av to grunner: 

For det første er det neppe tvil om at Returkrafts virksomhet er "til gagn for kommunen", noe som er et sentralt kriterium for fritak i henhold til Eiendomsskattelovens paragraf 7. Kommunen har en lovpålagt plikt til å samle inn og behandle avfallet fra husholdningene, og Returkraft bidrar til å løse denne oppaven ved å sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av den andelen avfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter. I praksis: det som havner i den grå dunken. 

For det andre er det ikke bare Kristiansand kommune som på denne måten får løst sitt avfallsproblem. Vi behandler avfall fra alle kommuner i Aust-Agder (unntatt Åmli), samt fra Vest-Agder kommunene Vennesla, Søgne, Songdalen, Mandal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Hægebostad og Åseral. Det betyr at det ikke bare ville vært innbyggerne i Kristiansand som ville fått denne ekstrakostnaden, men også innbyggerne i alle de andre kommunene som leverer til oss. Og det kan ikke være riktig. Det er ille nok om innbyggerne i Kristiansand (som allerede betaler eiendomsskatt på sine egne eiendommer) også skulle betalt eiendomsskatt for Returkraft. Men det blir helt galt at f eks husholdningene i Bykle, Gjerstad eller Åseral også skulle vært med på dette, noe de ville vært om skatten hadde blitt opprettholdt. 

Vi gratulerer derfor Kristiansand bystyre med et klokt og riktig vedtak, som bidrar til å understreke at Returkraft er og forblir et samarbeidsprosjekt på Agder. 

Vedtaket ble imidlertid fattet med et forbehold, nemlig at dette fritaket ikke innebærer ulovlig (og dermed konkurransevridende) støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61. Dette momentet ble også vektlagt av flere som hadde ordet under bystyredebatten forut for vedtaket (hør hele debatten her). 

Vi er ikke så bekymret for dette. Returkraft har for lenge siden innhentet juridiske råd fra meget kompetent hold nettopp med tanke på denne problemstillingen. Og konklusjonen er at et fritak for eiendomsskatt ikke oppfyller kriteriene for ulovlig offentlig støtte. Vi skal ikke repetere saksframstillingen, men den interesserte leser kan studere notatet fra advokat Hanne S. Torkelsen og bedømme selv. Det er en annen side ved eiendomsskatten som er mer problematisk. Returkraft protesterte nemlig på to forhold da skatten ble utskrevet i april 2011. Det ene var at vi prinsipelt mente at vi burde vært fritatt for eiendomsskatt. Det andre var selve taksten, som vi mente var fastsatt på feil grunnlag og uansett aldeles for høy. Returkrafts eiendom ble skattetaksert til 404 millioner; dette er på nivå med Elkem og Xstrata, som ble taksert til henholdsvis 439 og 551 millioner. Alle som er litt kjent i Kristiansand skjønner at de to sistnevnte eiendommene, med sin størrelse, bygningsmasse og ikke minst beliggenhet like i sjøkanten befinner seg i en helt annen divisjon enn Returkraft, som sitter på ei lita tomt innunder fjellet 5 km nord for sentrum. Derfor protesterte vi. 

Returkrafts klage på taksten ble etter ett års (!)  saksbehandling avslått av klagenemnda. Denne saken går nå videre til tingretten, for vi mener fremdeles at taksten er feil. Så vil sikkert noen hevde at det er toppen av utakknemlighet: Den ene dagen får vi fritak. Den neste dagen sender vi varsel om søksmål til den samme kommunen. 

Vi ser det ikke slik: Fritaket er gitt for ett år, og både det sittende bystyret og de kommende bystyrer kan velge å trekke fritaket tilbake. Taksten står imidlertid i 10 år, og da synes vi det prinsipielt er viktig at den er korrekt. Her kan du lese hva som er skrevet i denne saken så langt: 

Opprinnelige søknader

Tilleggsbemerkninger til fritakssøknad

Avslag på krav om ny takst

Notat vedr artikkel 61