Snarveier:
Om Returkraft

Eksplosjon på Returkraft

Skrevet av:
Publisert:
18.8.2021

Anlegget hadde pr 24. juni om morgenen hatt 100% oppetid siden nyttår. Alle produksjonstall var følgelig på det tidspunktet iht budsjett, selv om det tidligere i år (mars) ble kjørt med noe lavere last grunnet høy utetemperatur og tilsvarende lavt fjernvarmeuttak.

Kl 09:47 den 24. juni inntraff en eksplosjon i avfallsbunkeren på Returkraft, etterfulgt av en brann i bunker-/tømmehallområdet. Eksplosjonen slo ut hele kontrollrommet, og påførte denne delen av bygningen betydelig skade. Slokkingen av brannen i bunkeren ble vanskeliggjort ved at kontrollrommet, og dermed anleggets brannslukningsutstyr, var satt ut av spill. Det gikk derfor flere døgn før brannen var under kontroll.

Selve forbrenningsanlegget med tilhørende strømproduksjon ble ikke skadet, og ble først kjørt ned og «parkert» to dager senere. 

7 personer ble kjørt til sykehus, med røyk-, brann- og kuttskader. 4 av disse ble skrevet ut samme kveld, 1 person ble utskrevet etter to døgn, mens de siste to – en innleid vedlikeholdsarbeider fra et lokalt firma og en sjåfør som leverte avfall fra Vestlandet– ble fløyet til Haukeland med betydelige brannskader. Etter en kritisk periode er begge nå utskrevet fra sykehus og under opptrening. 

Anlegget ble frigitt fra politiets side medio juli. I tillegg til oppfølging av eget og innleid personell har man etter dette prioritert opprydding av de berørte områdene og foretatt kartlegging av skadeomfanget.  Pr dato ligger det an til at anlegget kan starte opp igjen medio november. Det er først og fremst arbeidene knyttet til kranene i bunkeren som bestemmer lengden på driftsavbruddet. Det er ca 14 ukers leveringstid på komponentene som skal brukes til å reparere kran nr 1. Ny kran til erstatning for kran nr 2 – som er totalhavarert – vil først bli levert sommeren 2022. I tiden mellom oppstart i november og installasjon av kran nr 2 vil driften være mer sårbar grunnet konservativ igangkjøring og kun tilgang til én kran. 

Politiet har avsluttet sine undersøkelser på stedet, og oversendt materialet til Kripos, som forventer å levere sin rapport i oktober. Parallelt med og i forståelse med Politiet har Returkraft leid inn uavhengige granskere gjennom Gexcon. Disse har jobbet med å kartlegge årsakssammenhenger og hendelsesforløp. Resultatene fra disse undersøkelsene vil danne basis for det videre arbeidet med å gjennomgå driftsform, herunder avfallsmottak, med sikte på å unngå denne type hendelser i framtiden.

Les Gexcon sin granskingsrapport av hendelsen (PDF). Rapporten ble presentert 23. september 2021.