Snarveier:
Om Returkraft

Sjekker alt avfall for radioaktivitet

Skrevet av:
Heidi B Nilsen
Publisert:
26.2.2018

Returkraft er det første forbrenningsanlegget i landet som sjekker alt avfall for radioaktiv stråling.

Alle biler som leverer avfall til anlegget, må kjøre gjennom en portal som måler radioaktiv stråling i lasten. Dersom nivået er høyere enn den normale bakgrunnsstrålingen, blir bilen stoppet og kontrollert med manuell måler. Dersom målingen tilsier det, blir bilen tømt for avfall, og lasten grundig  gjennomgått med håndholdt måleapparat for å finne kilden. 

Ketil Bergmann, HMS- leder i Returkraft, sier scanningportalen skal sørge for at det ikke kommer inn radioaktivt avfall som kan medføre fare for ansatte eller omgivelser. 

– I tillegg til håndtering av husholdningsavfall har vi spesialisert oss på mottak av spesialavfall fra næringslivet. Da er det viktig at vi har utstyr og gode rutiner for å stoppe feilsortert avfall, sier Bergmann. 

Erfaringene så langt er gode, ifølge Bergmann. I fem-seks tilfeller har portalen registrert for høye radioaktive verdier. Ingen av gangene har nivået vært over lovens maksimumsgrenser. 

– Vi hadde regnet med at de fleste utslagene skulle komme fra spesialavfallet, men det har i stedet kommet fra biler med husholdningsavfall. De radioaktive kildene har blant annet vært bandasjer som folk har fått på sykehus og senere kastet i restavfallsdunken hjemme. Kompass og liknende utstyr har også gitt utslag, sier Bergmann. 

Avfall med for høye radioaktive verdier blir sortert ut og enten isolert til strålingen er lav nok til at det trygt kan brennes, eller det videresendes til anlegg som kan behandle det. 

Person viser frem utendørs innretning på et industriområde. Foto.
- Her stoppes alle biler med radioaktivt avfall. Portalen oppdager all radioaktiv stråling som overstiger normalverdier og gir avfallsbilen rødt lys, sier Ketil Bergmann, HMS-leder i Returkraft AS på Langemyr i Kristiansand (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner).

En hånd holder frem en digital innretning som kan måle radioaktivitet. Foto.
All last som stoppes blir tømt ut på eget område og gjennomgått med håndholdt måleutstyr for radioaktivitet (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner).