Snarveier:
Om Returkraft

Bystyret sluttbehandler rentesaken

Skrevet av:
OTD
Publisert:
26.10.2017

Kristiansand bystyre behandlet 25.oktober sluttrapporten fra kommunerevisjonen om den såkalte "rentesaken".

Dette var en oppfølging av bystyrevedtaket fra mars, der politikerne utsatte spørsmålet om granskning i påvente av at Returkraft skulle bli ferdig med sin interne gjennomgang.

Returkrafts styre sluttbehandlet saken i juni. Deretter har både kommunerevisjonen og kontrollutvalget i Kristiansand behandlet den. Alle instanser er enige om at "rentesaken" har en rekke uheldige sider, men at det ikke er grunnlag for å gå til rettslige skritt mot bank, revisor, styre eller daglig ledelse. 

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget konkluderte med at Returkrafts interne gjennomgang var grundig og omfattende, og anbefalte at saken med det skulle avsluttes. De anbefalte videre at Kristiansand og Arendal kommuner burde arbeide for å få direkte-eierskap i Returkraft, for å sikre bedre politisk kontroll med selskapet enn dagens indirekte eierskap (gjennom renovasjonsselskapene) gir. De understreket også betydningen av at styret måtte ha god kompetanse innen selvkostregelverket. 

Kristiansand bystyre brukte 1 minutt og 53 sekunder på saken, der halvparten av tiden gikk med til å akseptere at nåværende styremedlem Renate Hægeland og tidligere styremedlem Kristin Wallevik var inhabile. Kontrollutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt uten debatt. Se sak 126/17 på nett-tv her: Bystyret 25.oktober 2017