Snarveier:
Om Returkraft

Miljømyndighetene sier fortsatt Ja til 40 000 søppel-vogntog

Skrevet av:
OTD
Publisert:
15.10.2015

Miljødirektoratet la tirsdag 14.oktober frem sin vurdering av om avfallseksport til Sverige bidrar til måloppnåelse for norsk avfallspolitikk. Rapporten konkluderer med at 40 000 avfallstrailere årlig til Sverige er godt både for klima og miljø.

Det er vi hjertens uenige i. Vi ber i stedet Klima- og miljøminister Tine Sundtoft innføre EUs ”nærhetsprinsipp”. Det er dessverre billigere å brenne i Sverige enn å materialgjenvinne i Norge.  Det er hovedårsaken til at Norge har den laveste materialgjenvinningsgraden i Skandinavia. Kun 37% av det norske avfallet blir materialgjenvunnet. Da hjelper det lite å skryte av at den totale gjenvinningsgraden er på 80%. Dette bør endres ved at EUs nærhetsprinsipp for behandling av husholdningsavfall innføres. Nærhet og miljø bør vektlegges mer i anbudsregelverket. Dette er i tråd med den sirkulære økonomien og det grønne skiftet alle andre land i Europa nå arbeider for. 

Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro hevder at Sverige har bedre energiutnyttelse i sine anlegg, fordi de er etablert mange år før Norge etablerte sine. Da er det etter vår mening desto viktigere at norske anlegg også får mulighet til å utvikle seg slik de svenske anleggene har fått. Ingen av våre naboland eksporterer sitt husholdningsavfall. Derimot henter både Sverige og Danmark avfall fra Norge. 

Miljødirektoratet ønsker å opprettholde norsk avfallseksport fordi det allerede går så mange trailere til Norge med varer fra svenske sentrallagre. Det er et dårlig argument. Returtransport med avfall bidrar til å opprettholde et miljøfiendtlig transportssystem, og styrker ikke arbeidet med å få mer gods over på miljøvennlig jernbane. 

Samtidig hevder Miljødirektoratet at ”Norge som andre land bør sørge for å ha en viss innenlands behandlingskapasitet for avfall og at vi ikke kan basere avfallsbehandling på eksport”.  Det er vi helt enige i. Problemet er at den norske behandlingskapasiteten mangler økonomisk bærekraft, fordi norske anlegg må konkurrere med svenske anlegg som har helt andre rammevilkår.  Derfor bygges det ikke ny norsk kapasitet, og derfor synker materialgjenvinningsgraden – stikk i strid med vedtatte målsetninger. 

Miljødirektoratets rapport dokumenterer at Norge ikke har en nasjonal avfallsplan. Det har også EØS´overvåkingsorgan ESA påpekt. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft må arbeide for å gi Norge en bærekraftig avfallspolitikk. EUs nærhetsprinsipp bør være en pillar. Les hele rapporten her