Snarveier:
Om Returkraft

Huseiernes gransking!

Skrevet av:
OTD
Publisert:
11.5.2015

Regionleder Espen Solum i Huseiernes Landsforbund vil ha offentlig gransking av Returkraft, og vil om nødvendig bruke organisasjonens egne ressurser til å gjennomgå selskapets regnskaper. Det står han selvsagt fritt til.Som medlem av Huseiernes Landsforbund vil jeg gjerne at Solum vurderer følgende forhold før han bruker medlemmenes penger på å granske Returkraft:

  1. Som aksjeselskap med mer enn 5 millioner i omsetning, og en balanse på mer enn 20 millioner, er Returkraft revisjonspliktig. Det innebærer at selskapets regnskaper (inkludert selvkostregnskapet) hvert år gjennomgås, helt ned på bilagsnivå, av statsautoriserte revisorer. Hittil har ikke revisorene avdekket noen feil eller mangler ved vårt bokholderi.
  2. 2011-2012 gjennomførte kommunerevisjonen i Kristiansand en omfattende selskapskontroll av Returkraft. Selvkostregnskapet ble i særdeleshet gjenstand for undersøkelser. Kommunerevisjonen innhentet i den forbindelse en uttalelse fra Miljødirektoratet (som den gang het KLIF) knyttet til Returkrafts praktisering av selvkostregelverket. Heller ikke her kom det fram noe som tydet på at selskapet opererer i strid med reglene.
  3. Solum hevder at husholdningene på Agder har blant landets dyreste renovasjonsgebyrer, og går langt i å antyde at dette skyldes Returkrafts ”enorme utgifter”. Det er feil. For det første omfatter renovasjonsgebyrene mye mer enn kostnadene ved å levere restavfallet til Returkraft. Disse utgjør typisk bare 15-20% av det totale gebyret. De øvrige kostnadene knytter seg til innsamling av avfall, drift av gjenvinningsstasjoner og andre utgifter forbundet med å opprettholde et effektivt og miljøriktig avfallssystem. For det andre er det store forskjeller fra kommune til kommune. Noen Returkraft-kommuner har høye renovasjonsgebyrer; andre har lave – selv om alle betaler det samme for å levere sitt restavfall hos Returkraft. Det er også verdt å merke seg at den eneste kommunen i Aust-Agder som ikke leverer til Returkraft, nemlig Åmli, befinner seg omtrent midt på treet hva renovasjonsgebyr angår – selv om de blir kvitt sitt brennbare restavfall til langt lavere pris enn hva Returkraft krever. Hvis Solum er opptatt av fakta skal jeg sende ham oversikten som dokumenterer dette.
  4. Solum etterlyser ryddighet og fakta, og hevder at det hadde vært igangsatt gransking for lenge siden dersom man var opptatt av det. Det er en påstand som slår rett tilbake på Solum selv, og forbundet han representerer. Han kunne jo selv igangsatt gransking for lenge siden dersom han hadde vært opptatt av ryddighet og fakta! Men det er han ikke. Så vidt meg bekjent har ikke Solum på noe tidspunkt kontaktet oss for å få informasjon om tingenes tilstand. Basert på hans uttalelser til Agderposten kan han heller ikke ha brukt mye tid på våre hjemmesider. Der ville han funnet omfattende dokumentasjon både av økonomiske og driftsmessige forhold, og sannsynligvis oppdaget at virkeligheten er litt annerledes – og langt mer sammensatt – enn det inntrykket man får dersom man f eks kun leser Agderposten.