Snarveier:
Om Returkraft

Generalforsamling og rekordtall for 2018

Skrevet av:
Publisert:
23.4.2019

Torsdag 25.april er det generalforsamling i Returkraft. Tallene som der legges fram forteller at 2018 var et meget godt år for selskapet.

Inkludert årsoppgjørsdisposisjoner ble det oppnådd et resultat etter skatt på 28,6 MNOK. Dette skriver seg i sin helhet fra «næringsdelen» av virksomheten, hvor omsetningen for året endte på 90,5 MNOK.

For selvkostdelen kunne man ved årsslutt godskrive selvkostfondet med 36,4 MNOK. Husholdningenes gjeld til selskapet utgjør pr 31.12.2018 147 MNOK, hvorav Avfalls Sørs andel er på 79,7 MNOK. 

Driftsmessig ble det satt ny rekord med hele 8543 driftstimer. Dette er et resultat av målrettet og systematisk forebyggende vedlikeholdsarbeid, som i 2018 ble forsterket ved at intervallet for de store anleggsrevisjonene er økt fra 12 til 18 måneder. Som følge av det høye driftstimetallet ble det også satt ny rekord for el-produksjonen, som sluttet på 90,3 GWh. Fjernvarmeleveransene oversteg for første gang 120 GWh. Dette bidro til en samlet energiutnyttelsesgrad på 63%. 

Returkrafthadde i 2018 ingen fraværsskader, og et sykefravær for året på 2,94%.Gjennomsnittlig sykefravær siste 5 år er på 2,09%. Begge tallene er svært lave. 

Returkrafts røykgass-renseanlegg fortsetter å levere utslipp som er blant de laveste i bransjen. Samtlige måleparametre ligger under 20% av de tillatte grenseverdiene.  

Forøvrig viser vi til sakspapirene for generalforsamlingen:

Innkalling til Generalforsamling Retukraft AS.pdf

Vedlegg 1_Årsberetning og regnskap 2018.pdf

Vedlegg 2_Forslag til endring av vedtekter.pdf

Vedlegg 3_Forslag til endring av instruks for valgkomiteen.pdf

Vedlegg 4_Valgkomiteens innstilling.pdf

Vedlegg 5_Administrasjonens innstilling sak 11.pdf