Snarveier:
Om Returkraft

Fra miljøproblem til ressurs

Skrevet av:
BW
Publisert:
6.4.2016

Returkraft er en bedrift som vil mer enn bare å gjenvinne energien i restavfallet. Vi ønsker å bidra til utvikling av bærekraftige løsninger som tar vare på miljøet rundt oss. Et av miljøproblemene vi er opptatt av er knyttet til flyveaska fra forbrenningen. Denne aska inneholder farlige stoffer og må derfor sendes til spesialdeponi. Bare fra Returkraft går det årlig ca 4500 tonn flyveaske til Langøya utenfor Holmestrand. I Norge er det nesten 50 000 tonn med flygeaske som går til deponi. (Saksopplysning: Flyveaska innholder farlige stoffer fordi avfallet inneholder farlige stoffer. Det er ikke slik at selve forbrenningen "skaper" dem). 

Dette har Knut Henriksen i Scanwatt AS bestemt seg for å gjøre noe med. Han har forsket fram en måte å lage en "stein" ut av aska. Denne "steinen" kan deretter brukes f eks i veidekke eller til husbygging.

Returkraft er stolt over å kunne være med på et slikt prosjekt og vil fortsette å være med på prosjekter som setter miljøet i fokus. Les mer om hvordan den miljøfarlige aska kan bli til miljøvennlig stein i NRK sin reportasje på NRK.no.